• تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران و قهرمانان ورزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران و قهرمانان ورزشی

  کارآمدی و توان در هر انسانی محدود است و هیچ انسانی مادام العمر کارآمد نخواهد بود. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران و قهرمانان ورزش ملی است. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری، اسناد و مصاحبه می باشد. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته، اساتید و کارشناسان ورزش و در گروه قهرمانان مربیان ورزش، اساتید تربیت بدنی، ورزشکاران بازنشسته ورزشکاران می باشد. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر در جامعه مدیران و 22 نفر در جامعه قهرمانان ورزشی به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی سیر عدم تمایل به بازنشستگی مدیران و قهرمانان ورزشی ترسیم و نظریه خلق شد.

  بر اساس نتایج 224 کدباز با 20 مقوله اصلی و 58 مقوله فرعی در قالب ارائه مدل پارادایمی عوامل عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی، شش مضمون عوامل سیاسی، اجتماعی، هویتی، مدیریتی و اقتصادی و در گروه قهرمانان ورزشی 261 کدباز با 21 مقوله اصلی و 49 مقوله فرعی در قالب ارائه مدل پارادایمی عوامل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان شامل: شرایط اقتصادی، شرایط بحران هویتی، شرایط ورزشی، شرایط اجتماعی، شرایط مدیریتی و شرایط سیاسی استخراج شد. نتایج نشان داد، عملکرد مدیران، مربیان و ورزشکاران نسبت به بازنشستگی ورزشی، می تواند شرایط را جهت ایجاد برنامه هایی در جهت سازگاری فردی و سازمانی با بازنشستگی ورزشی به دوراز بحران های هویتی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی تسهیل نماید. نظریه تحقیق حاضر با ارائه مقولاتی در خصوص شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها