• اثربخشی برنامه آموزش مهارت جرات ورزی بر میزان کمرویی و خودپنداره کلی دانش آموزان پسر پایه ششم شهر مرودشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی برنامه آموزش مهارت جرات ورزی بر میزان کمرویی و خودپنداره کلی دانش آموزان پسر پایه ششم شهر مرودشت

  هدف از انجام این پژوهش، آموزش مهارت جرات ورزی بر میزان کمرویی و خودپنداره کلی دانش آموزان پایه ششم شهر مرودشت بود این تحقیق از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لجاظ اجرا جزء پژوهش های آزمایشی از نوع شبه آزمایشی می باشد. طرح این تحقیق، طرح دو گروهی ناهمسان با پیش آزمون – پس آزمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهر مرودشت در سال تحصیلی 96 – 97 بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 57 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند که 32 نفر در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل بودند. ابزار پژوهش شامل مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک – بریگز مقیاس خود پنداره بک بود. در گروه آزمایش، برنامه آموزش جرأتمندی که یک راهنمای عملی 4 جلسه ای است اجرا شد. آموزش به مدت 8 ساعت در قالب 4 جلسه 2 ساعته انجام شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری spss – 18  از دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت؛ در بُعد توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بُعد استنباطی از آزمون تحلیل کوویانس استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بعد از کنترل نمره های پیش آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در میانگین نمره های همدلی، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری و ابعاد آن وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها