• پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگیهای بخشش در زوجین شهر میاندوآب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 347
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  در پژوهش حاضر به پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگیهای بخشش در زوجین شهر میاندوآب پرداخته شده است روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری تحقیق را زوجین شهرستان میاندوآب تشکیل که در سال 95 -1394 تشکیل خانواده داده اند تعداد آنها 3057 نفر می باشد که از بین آنان 341 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس از طریق فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد دلزدگی زناشویی cbm) پاینز (1996)، پرسشنامه سنجش«بخشش» در خانواده–پولارد و همکاران) (ffs) 1998(  استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 18 spss انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که ویژگیهای بخشش به میزان (973.0) قدرت پیش بینی دلزدگی در زندگی زناشویی زوجین دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها