• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1072
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  موفقیت یک سازمان در گرو مهارت های مدیران و تمام کارکنان آن سازمان است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی ایلام می باشد که در سال  96-95 در قسمت های اجرایی مشغول به کار می باشند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های مدیریتی کافمن و لی و پرسشنامه عملکرد مدیران پاترسون است. روش تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام می باشد. نتایج همبستگی نشان داد بین مهارت مدیریتی انسانی، فنی و ادراکی بر کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی استان ایلام تأثیر و رابطه مثبت معنادار(p≤0.01)   وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارت مدیریتی ادراکی، انسانی و فنی به ترتیب پیش بینی کننده قوی کیفیت عملکرد شغلی مدیران مدارس ابتدایی  استان ایلام است(p≤0.01)   و مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهارت ادراکی در مدل بیشترین با مقدار بیشترین تأثیر را روی کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها