• تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت روی و آهن دانه در گیاه گندم triticum aestivum l تحت تاثیر برهمکنش منابع تامین نیتروژن و روی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 600
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  در این پژوهش اثر منابع تامین نیتروژن (n) در چهار سطح شامل 100 درصد اوره (n1)، نانو کود کلات ازت (n2)، 100 درصد کود بیولوژیک پانارومیکس (n3) و 50 درصد اوره + 50 درصد کود بیولوژیک پانارومیکس (n4) و منابع تامین روی (zn) در 3 سطح شامل عدم مصرف روی (z1)، سولفات روی (z2) و نانو کود کلات روی (z3) و اثرات متقابل منابع تامین این دو عنصر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و غلظت روی (zn) و آهن (fe)  دانه گندم (triticum aestivum l.) با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات ( فاکتوریل) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و 12 تیمار در شهر جلین واقع در 5 کیلومتری شرق شهرستان گرگان در سال زراعی 97-1396 مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و نیز غلظت روی و آهن دانه تحت تاثیر سطوح مختلف منابع تامین نیتروژن،  منابع تامین روی  و اثر متقابل منابع تامین نیتروژن × روی قرار گرفت . میزان فعالیت آنزیم های  آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز در تیمارهای مورد مطالعه شبیه هم بوده و بیشترین میزان فعالیت هر دو آنزیم به ترتیب در تیمار نانوکلات روی در تلفیق با تیمار 100 درصد کود بیولوژیک (z3n3) و تیمار نانو کلات ازت (z3n2) مشاهده شد. بیشترین میزان روی دانه مربوط به  تیمار z3n2   بود هم چنین  بالاترین غلظت آهن دانه در تیمارهای ترکیبی مربوط به تیمارهای بدون استفاده از روی بود که بنظر می رسد فقدان روی اثر رقابتی جذب آهن را کاهش داده است و منجر به افزایش غلظت آهن بویژه در تیمارهایی شده است که از اوره بعنوان منبع تامین نیتروژن استفاده شده است و نوعی رابطه آنتاگونیستی بین روی و آهن را در این تیمارها به نمایش گذاشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها