• پیش بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 694
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  پیش بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

  هدف از تحقیق حاضر پیش بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، که تعداد کل آنها  139 نفر می باشد. نمونه با استفاده از فرمول جدول مورگان و به صورت تصادفی تعداد 105 نفر انتخاب شد.

  جهت جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استاندارد 60 سوالی ویژگی های شخصیتی نئو و پرسشنامه استاندارد 5 سوالی غیبت از کار ویسمن در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی ابزار به تایید اساتید متخصص رسید و در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار استفاده شد که این ضریب بزرگتر از 0.7 بود و ابزار از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و آماراستنباطی به کمک نرم افزار spss20  پردازش شده است. یافته ها نشان داد که صفات شخصیتی قدرت پیش بینی غیبت از کار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها