• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 537
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترجیح دادن برند سبز از نظر مصرف کننده

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر ترجیح برند سبز از نظر مصرف کننده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری شامل خریداران ظروف یکبار مصرف سبز آملون در فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر تهران (لویزان) در ماه های آذر و دی ماه سال 96 می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 384 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری شد.

  برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های جمع‌آوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش، از روش های تفاوتی میانگین ها (آزمون تی، آنوا و مانوا) همبستگی بین متغیرها (پیرسون) و نرم‌افزار lisrel و همچنین به‌منظور ﺑﺮرسی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی، از نرم‌افزار spss به کار گرفته شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ از نظر مصرف کنندگان، رابطه مثبت و معناداری بین تصویر برند سبز، رضایتمندی از برند سبز، اعتماد و آگاهی از برند سبز با ترجیح دادن برند سبز وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید