• اکتشاف مبانی و اصول ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دوره ی متوسّطه ی اوّل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 586
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اکتشاف مبانی و اصول ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دوره ی متوسّطه ی اوّل

  در دهه های اخیر نحوه ی ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توجّه ی بسیاری از مسؤلین، اولیا و متخصّصان را به خودجلب نموده است. پژوهش حاضر باهدف اکتشاف مبانی واصول ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسّطه ی اوّل طراحی گردید. این مطالعه با رویکرد کیفی وروش تحلیل محتوا انجام شد. 20 مشارکت کننده به صورت هدفمند از بین متخصّصان برنامه ریزی درسی، کارشناسان حوزه ی ارزش یابی ادارات آموزش و پرورش و دبیران موفّق دوره ی متوسطه اوّل انتخاب شده و با سؤالات باز مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند.

  اطّلاعات با روش تحلیل محتوا در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حول دو محور مبانی شامل 93 کد اوّلیه درکدگذاری باز و 8 دسته درکدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی و در مرحله ی کدگذاری انتخابی، مبانی فلسفی و مبانی علمی به عنوان متغیّر مرکزی یا اصلی؛ و محوراصول شامل 68کد اوّلیه درکدگذاری باز و 8دسته درکدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی و در مرحله ی کدگذاری انتخابی توجّه به فرآیندها، ابزارها و همه جانبه نگری به عنوان متغیّر مرکزی یا اصلی استخراج شدند. براساس یافته های این مطالعه، ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دوره ی متوسّطه ی اوّل کشور ما با چالش زیادی به ویژه در مبانی و اصول روبرو است؛ که ضرورت این مورد کاملا به چشم می خورد و رفع این چالش ها با آگاهی دبیران ازمبانی واصول ارزش یابی پیشرفت تحصیلی امکان پذیراست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها