• فراتحلیل رابطه هوش معنوی با تاب آوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  فراتحلیل رابطه هوش معنوی با تاب آوری

  هدف اصلی پژوهش حاضر فراتحلیل رابطه هوش معنوی با تاب آوری بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. از پایگاه‌های اطلاعاتی داخل کشور برای یافتن و جمع‌آوری گزارش‌های پژوهشی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 38 مطالعه انجام‌شده از سال 1391 تا 1397 در ایران (زبان فارسی) و همچنین در خارج از کشور (زبان انگلیسی) از سال 2014 تا 2019 بود که این تحقیقات مشتمل بر 8345 آزمودنی بودند.

  از ضریب همبستگی پیرسون به‌عنوان شاخص اندازه اثر استفاده شد. کلیه تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار cma ویرایش دوم انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اندازه اثر خلاصه برای مدل اثرات ثابت برابر 0.507 و برای اثرات تصادفی برابر 0.520است که هر دو در سطح 0.001معنی‌دار بودند. بر اساس شاخص کوهن اندازه اثر خلاصه پژوهش حاضر را می‌توان یک اندازه اثر متوسط تفسیر کرد. بین هوش معنوی و تاب آوری رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها