• بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر تصمیم گیری خرید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر تصمیم گیری خرید

  این مقاله تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر تصمیم گیری خرید را بررسی می کند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 42 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها از دو پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو حوزه توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو حوزه توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در حوزه آمار توصیفی با استفاده از جدولهای فراوانی، نمودارها و شاخصهای مرکزی و پراکندگی در آمار، تصویری از جامعه مورد مطالعه توصیف شده است.

  در راستای اهداف تحقیق جهت تحلیل پایایی سازه ها و تحلیل روایی همگرا برای سازه ها، میانگین واریانس استخراج شده (ave)، ضریب اعتبار ترکیبی (cr) و ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی مؤلفه های تحقیق محاسبه شده و بارهای عاملی س‍ؤالات در هر مؤلفه به لحاظ اندازه و معناداری تحلیل شده است. در راستای تجزیه و تحلیل چند متغیری نیز ارتباط بین متغیرها در قالب یک مدل مسیر طراحی و به روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شده استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای آماری ibm spss statistics نسخه 22 و smartpls نسخه 2 بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن بود از دیدگاه کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان گلستان، ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی و تمامی شش مؤلفه آن شامل جذابیت عاطفی، گرایش به ابزار همدلی، خلاقیت، آگاه سازی و ارزشمندی اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری در قصد خرید مشتریان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها