• پیش بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت، انگیزش و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان هنرستانی شهر کرج

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 432
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پیش‌بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی در دانش آموزان هنرستانی شهر کرج

  هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی در دانش آموزان هنرستانی شهر کرج بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان هنرستانی شهر کرج در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه 150 نفر از این‏ دانش‏آموزان بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، فیدل و اولمن (2007) و به شیوه نمونه‏گیری تصادفی خوشه ای انتخاب‌ و به پرسشنامه شیفتگی تحصیلی (afq) مارتین و جکسون (2008)، سیاهه مجذوبیت تحصیلی (sei) سالملا-آرو و آپادایا (2012)، مقیاس انگیزش تحصیلی (ams) والرند و همکاران (1992) و مقیاس خوش‌بینی تحصیلی (aos) اسچنموران و همکاران (2013) پاسخ دادند.

  داده ‏های جمع‌آوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی با شیفتگی تحصیلی رابطه معنی‏داری وجود دارد (p< 0.01). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 65.4% درصد از کل واریانس شیفتگی تحصیلی به‌وسیله مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی تبیین می‏شود. نتایج حاصل از این یافته‌ها به‌ضرورت توجه به مجذوبیت، انگیزش و خوش‌بینی تحصیلی در بهبود شیفتگی تحصیلی تأکید کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها