• پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و تاب آوری در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 572
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پیش‌بینی اضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و تاب‌آوری در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19)

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیش‌بینی اضطراب کودکان براساس تنظیم هیجانات و تاب‌آوری در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19) بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان 7 تا 12 ساله و مادران آن‌ها مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجا شهر ملارد در سال تحصیلی  1399 بودند. حجم نمونه 100 نفر از این‏ افراد بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، فیدل و اولمن (2007) و به شیوه نمونه‏گیری در دسترس انتخاب‌ و به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس نسخه والد (scas-p) اسپنش و همکاران (2001)، چک لیست تنظیم هیجانی (erc) شیلد و کیکتی (1998) و فرم کوتاه مقیاس تاب آوری (sr) سورزیکیویکز، کوناسزوسکی و واگنیلد (2018) پاسخ دادند.

  داده‏ های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین تنظیم هیجانات و تاب‌آوری با اضطراب کودکان در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19) رابطه معناداری وجود دارد.(p< 0.01) نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 55.5 درصد واریانس اضطراب به‌وسیله تنظیم هیجانات و تاب‌آوری تبیین می ‏شود. یافته ‏های این پژوهش نشان می دهد که تنظیم هیجانات و تاب‌آوری سهم معنادار در پیش بینی اضطراب کودکان در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-19) دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها