• تأثیر نوآوری های حسابداری مدیریت بر فرهنگ سازمانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 591
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر نوآوری های حسابداری مدیریت بر فرهنگ سازمانی

  شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اهداف متوعی را دنبال می کنند که حسابداری مدیریت در تحقق آن نقش موثری دارد. با توجه به تغییرات شگرفی که در زمینه تکنولوژی های مدرن و فن آوری اطلاعات ایجاد شد شرکت ها برای ادامه حیات خویش نیازمند پذیرش و بکارگیری نوآوری های حسابداری مدیریت شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – میدانی بوده و برای جمع آوری داده های مربوطه از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.82 می باشد و از لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی می باشد. داده های تحقیقی کیفی بوده به همین منظور در تجزیه و تحلیل داده های مربوطه از روش های آزمون تی-تست، آزمون ویلکاکسون و کروسکال والیس استفاده شده است.

  شرکت های نمونه به دو گروه دارای نوآوری حسابداری مدیریت و فاقد نوآوری حسابداری مدیریت تقسیم شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که میان کاربرد نوآوری هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت با فرهنگ سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که بکارگیری مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت و نوآوری های آن در شرکت ها نقش بسزایی در رسیدن به اهداف سازمانی، بهبود مستمرعملیات و کارا بودن تصمیمات مدیریت دارد از آنجایی که فرهنگ سازمانی برای حرفه حسابداری لازم و ضروری است لذا پذیرش و بکارگیری نوآوری های حسابداری مدیریت در شرکت ها تابع فرهنگ سازمانی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها