• بررسی جو یادگیری اثر بخش براساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 685
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  هدف از این مقاله بررسی جو یادگیری اثر بخشی براساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس در شهرستان تکاب می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش 766 نفر از کلیه معلمان مقطع متوسطه (اعم از زن و مرد) شاغل در آموزش و پرورش می باشد که براساس جدول کوکران 256 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه، فیش نامه و ... استفاده شده و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر های مستقل (طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و ارزشیابی کلاس درس) و متغیر وابسته جو یادگیری وجود دارد و هم چنین نگاهی به ضرایب رگرسیون حکایت از آن دارد که رهبری (β=0.46)، نظارت و کنترل  (β=0.57)و ارزشیابی کلاس درس با (β=0.38) می توانند جو یادگیری اثربخش را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها