• ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 569
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

  ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮکﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ داراﺋﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری کﺎرا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ذی ﻧﻔﻌﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﯿکﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺮکﺖ، ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع کﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ این پژوهش ارتباط هزینه نمایندگی و سیاسیت تقسیم سود بر کارایی سرمایه گذاری در طول دوره 1391 -1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  بر اﺳﺎس ﻧﻮع روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻃﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎی f لیمر و ﻫﺎﺳﻤﻦ، ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﯾک از ﻣﺪل‌ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﭘﺮدازش اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی eviews 9 و اکﺴﻞ 2010 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج نشان می‌دهد که رابطه معنادار و مثبت بین ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم وجود دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد کﻪ هزینه نمایندگی و سیاست‌های تقسیم سود رابطه معنادار و مثبت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها