• پیش بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 518
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  پیش‌بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

  پژوهش حاضر به بررسی پیش‌بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی میدانی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1399 به تعداد 152 نفر بود.

  نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی در دسترس به تعداد 103 نفر برآورد شد. برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه 19 سوالی هوی و همکاران (2016)، اثربخشی کارکنان از پرسشنامه 37 سوالی لاری و همکاران (2004) و فرسودگی شغلی کارکنان از تست مسلچ (2005) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که سطح سلامت سازمانی 66.2%، اثربخشی کارکنان 80.4% و فرسودگی شغلی کارکنان 33.8% بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با نرم افزار spss نشان داد که مؤلفه‌های سلامت سازمانی از جمله یگانگی نهادی، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش‌بینی اثربخشی کارکنان را داشتند. همچنین مؤلفه های نفوذ مدیر، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان را داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها