• مطالعه و بررسی تاثیر رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 541
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مطالعه و بررسی تاثیر رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)

  هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان (150 نفر) تشکیل می دهند که 110 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت.

  تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار spssو pls انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان باید یک فرهنگ خلاقانه ای ایجاد کنند تا کارکنان پیشنهادهای جدید خود را در زمینه بهبود بهره وری و سبک رهبری مناسب ارائه دهند و به ‌کار گیرند. برای توسعه خلاقیت فردی کارکنان باید تا حدی ریسک پذیری آنها افزایش یابد. مدیران سازمان باید کارکنان را آموزش دهند و از توانایی ها و نظرات خلاقانه آنها برای حل مسایل سازمانی استفاده کنند. همچنین برای بهبود وضعیت ساختار در سازمان و ایجاد انگیزه کارکنان، مدیران باید از تکنیک های توسعه فرهنگی و رهبری تحولی استفاده نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها