• عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 560
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان)

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی می باشد. با تکیه بر مبانی نظری و ادبیات پژوهش چهار عامل آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی تاثیر دارند. تحقیق حاضر براساس هدف، کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- علی می باشد. پژوهش تی هایا، 2014 مبنای طراحی پرسشنامه 27 سئوالی پژوهش قرار گرفت، جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت جهاد نصر اصفهان است که تعداد آنها 120 نفر می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش از فرمول جامعه نامحدود کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و تعداد 92 نفر برای نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. با کمک نرم افزار آماری pls روایی وپایایی پرسشنامه و آزمون‌های مربوطه بر روی فرضیه‌های پژوهش انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان نمود که چهار عامل آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی تاثیرمثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها