• رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 539
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

  تحقیق حاضرسعی دارد به بررسی رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بپردازد؛ این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، دبیرستان فجر نور شهر بیارجمند می باشد که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای اقدام به انتخاب 58 نفر به عنوان حجم نمونه آماری نموده ایم ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، پرسشنامه عملکرد خانواده می باشد، که با توجه به استاندارد بودن آن ها روایی صوری آن مورد تایید متخصصان و پایایی آن باتوجه به آلفای کرونباخ نمره 0.90 بد ست آمده و مورد تایید می باشد.

  در تحقیق حاضر برای گردآوری مبانی نظری روش کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است که در آن با توجه به گردآوری و جمع آوری داده ها وگردآوری اسناد به این مرحله پرداخته می شودو در بخش دوم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آماره های استنباطی استفاده می شود و همچنین برای غنای بیشتر تحقیق از روش های آماری توصیفی بهره گرفته می شود، لازم به ذکر است که کلیه ی عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss23 صورت می گیرد. به طور کلی ماحصل تحقیق را می توان به این شکل بیان نمود که همبستگی مستقیمی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها