• تأثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 356
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی  (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)

  هدف پژوهش حاضر «تاثیر قابلیت نوآوری و تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری و عملکرد بازاریابی» بانک پارسیان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد (روسا ومعاونین) وکارمندان بانک پارسیان استان تهران می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبا استفاده از فورمول کوکران 217 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش های جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی و پرسشنامه بوده است.

  برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد. از آزمون های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس وآزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ومعادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس ولیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری، عملکرد نوآوری بر عملکرد بازاریابی، تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری تاثیر دارد؛ و همچنین نوآوری سازمانی بر عملکرد نوآوری، نوآوری فرآیند بر عملکرد نوآوری، نوآوری خدمات بر عملکرد نوآوری، نوآوری بازاریابی بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت ومعناداری دارد نتایج برازش میزان ساختاری می تواند برای بانک پارسیان استان تهران جهت افزایش عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید