• بررسی تأثیر معافیت های مالیاتی بر رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری چابهار)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر معافیت های مالیاتی بر رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری چابهار)

  مالیات مهمترین منبع تامین مالی هزینه های دولت محسوب می شود. دولت برای ارتقا رشد اقتصادی اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری کرده است که با ارائه تسهیلات ویژه بتواند رونق اقتصادی را به آن مناطق اعطا کند. یکی از مهمترین ویژگی های مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی و تخفیفات گمرکی می باشد. هدف از این معافیت ها ایجاد مناطق امن و توسعه یافته برای فعالیت های اقتصادی که توانایی جذب بالای سرمایه داخلی و خارجی را داشته و قادر به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است، می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی بر رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری در بازه زمانی 1399 می باشد.

  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار است که براساس فرمول کوکران نمونه ای به حجم 303 شرکت انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و پیمایشی است و جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.951 بدست آمد. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار spss آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون ساده بر روی فرضیه های تحقیق صورت گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که بین معافیت های مالیاتی و متغیرهای رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری، ورود شرکت ها و سطح اشتغال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها