• تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی های منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر استراتژی بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت ایران مال استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی های منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر استراتژی بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت ایران مال استان تهران)

  هدف پژوهش حاضر «تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی های منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر استراتژی بازاریابی» شرکت ایران مال تهران می باشد. است، روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت ‌ایران مال در استان تهران می‌باشد که تعداد آن‌ها در مقطع زمانی نیمسال دوم 400،1399 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر به‌عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه بوده است.

  ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد بوده و روایی پرسشنامه از نرم‌افزار پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن با بررسی آلفای کرونباخ که برای کلیه سؤالات 0.9 بوده است. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. از آزمون‌های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس و آزمون‌های استنباطی، کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، و معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای spss و pls استفاده شد. نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت؛ استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شرکت؛ گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت دارد. همچنین نقش تعدیل کنندگی استراتژی بازاریابی در تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت؛ استراتژی بازاریابی در تاثیرگذاری استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شرکت؛ و استراتژی بازاریابی در تاثیرگذاری گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها