• رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 476
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

  جو اخلاقی با توجه به وجود ابعاد درونی آن مانند علاقه مندی می تواند بر متغیرهای مختلف سازمانی اثرگذار باید. بنابراین هدف از پژوهش حاضر برررسی رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در اداره ورزش و جوانان استان کرمان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه اماری این پژوهش را کلیه کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت جامعه در دسترس 104 نفر تعیین گردید. ابزارهای اتدازه گیری پژوهش را  پرسشنامه جو اخلاقی (کولن و همکاران، 1993) تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990) و رضایت شغلی (اسپکتور، 1997) تشکیل دادند. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب  0.76، 0.91 و 0.88 می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری پیرسون انجام گرفت. رای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss نسخه 25 استفاده گردید سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. به نظر می رسد جو اخلاقی و تمامی مولفه های آن با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مستقیم دارد؛ بدین معنی که با بالا رفتن جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالا می رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها