• مدیریت سود وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 435
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  مدیریت سود وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

  دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است. این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد. دراین تحقیق 74شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است. داده های مورد نیازپژوهش ازصورت های مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان فرضیه های: 1- مدیریت سود و تغییرات سود 2- سود دوره ی آتی وتغییرات سود3- سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری4- سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری، درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها