• بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان (مطالعه موردی: سازمان مدیریت صنعتی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 568
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان (مطالعه موردی: سازمان مدیریت صنعتی)

  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان می باشد. از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق پیمایشی- توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی با تعداد 100 نفر بوده است. در این تحقیق که تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی-مورگان تعداد 79 نفر برآورد گردید و تعداد 75 پرسشنامه با پاسخ های کامل جمع آوری گردید. در این تحقیق برای آزمون کردن فرضیه از آزمون اسمیرنوف- کلموگروف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و رگرسیون خطی گام به گام با استفاده از نرم افزار spss25 استفاده شده است.

  نتایج نشان داد که ابعاد توانمند سازی زنان و احراز پستهای مدیریتی زنان در سازمان مدیریت صنعتی ایران رابطه معناداری وجود دارد و از بین مولفه های ابعاد توانمندی زنان، تمامی ابعاد با مقادیر مثبت رابطه مثبت و معنادار با احراز پست های مدیریتی در بین زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی دارند؛ و اعتماد به خود بالاترین پیش بینی را در زمینه احراز پست های مدیریتی در بین زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی در بین ابعاد توانمندی زنان دارد؛ و سایر ابعاد به ترتیب با مقادیر احساس موثر بودن، احساس معناداری، احساس خود مختاری، عوامل خانوادگی، عوامل سیاسی – اقتصادی، میزان تبیین و پیش بینی را در زمینه احراز پست های مدیریتی در بین زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی در بین ابعاد توانمندی زنان دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها