• بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 498
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان

  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار  spss22و smart pls3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که آماره معنی داری بین متغیر مدیریت سازمان و مهارت های فناوری اطلاعات برابر (20.339) می باشد همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (0.725) است. آماره معنی داری بین متغیر مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان برابر (3.242) می باشد، همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (0.263) است. آماره معنی داری بین متغیر مدیریت سازمان و عملکرد کارکنان ایمنی برابر (4.657) می باشد. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (0.369) است که نشان دهنده رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید