• شناسایی شاخص های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی های نو و حفظ محیط زیست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 428
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می‌باشد. هدف شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بوده‌اند که تعداد نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تائید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.78 محاسبه شد. این پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، از نرم‌افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده‌ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که سه عامل جمعیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی بز توسعه انرژی‌های نو با رویکرد حفظ محیط‌زیست تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها