• بررسی اثر محرومیت از خواب در کاهش اختلال بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شهر بندرعباس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 555
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرومیت از خواب بر کاهش اختلال بیماران مبتلا به اختلال افسردگی  شهر بندرعباس بود. روش پژوهش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل مراجعین به مراکز راهنمایی و مشاوره شهر بندرعباس مبتلا به اختلال افسردگی بودند و 40 نفر داوطلب شرکت در پژوهش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و 20 نفر در گروه کنترل و 20 نفر در گروه آزمایش جایگزین و با توجه به سن و جنس همتاسازی شدند. پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. سپس گروه آزمایش به مدت 24 ساعت از خواب محروم شدند اما گروه کنترل روال زندگی عادی خود را داشتند. سپس از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه افسردگی بک  به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل آماری آزمون تحلیل کوواریانس بود. نتایج پژوهش نشان داد محرومیت از خواب باعث کاهش افسردگی در گروه آزمایش شده است.(p<0.001)  و تأثیر پیش آزمون از لحاظ آماری معنادار نبوده است.(p=0.330)  بنابراین محرومیت از خواب می تواند افسردگی را کاهش دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها