• بررسی رابطه بین رهبری معنوی با اشتیاق شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان ( نقش رهبری معنوی در کارآفرینی سازمانی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 879
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری معنوی  با کارآفرینی سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداری دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان حدود 420 می باشد. نمونه آماری شامل 201 که به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از، پرسشنامه رهبری معنوی فرای و مترلی (2005)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هورنزبای و همکاران (2002) و پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی (2001)  استفاده شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان دهنده تایید فرضیات و وجود رابطه مثبت و معناداری بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی و رهبری معنوی با اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها