• تبیین تمایل به خرید با نقش میانجی هزینه های اطلاعات ذخیره شده و ریسک ادراک شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 587
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اهمیت نام تجاری و تأثیر آن در فروش محصولات و خدمات به طور فزاینده ای در حال گسترش است و آگاهی از شخصیت نام تجاری و ابعاد آن برای همه موسسات حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز از نوع توصیفی و روش جمع آوری داده ها به صورت توأمان کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق روابط میان اعتبار نام تجاری به عنوان متغیر مستقل با کیفیت ادراک شده، خطر ادراک شده، هزینه های اطلاعات ذخیره شده و ارزش ادراک شده برای پول به عنوان متغیرهای میانجی بررسی گردیده و همچنین رابطه ی میان کیفیت ادراک شده برای پول بر تمایل به خرید به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفته است. با استفاده از پرسشنامه نظرات 410 نفر از مشتریان بانک تجارت در شهر قزوین جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبار نام تجاری بر کیفیت ادراک شده، خطر ادراک شده، هزینه های اطلاعات ذخیره شده و ارزش ادراک شده برای پول تاثیر مستقیم داشته است. کیفیت خطر ادراک شده بر هزینه های اطلاعات ذخیره شده تاثیر داشته است. هزینه های اطلاعات ذخیره شده د ارزش ادراک شده برای پول بر تمایل به خرید تاثیر داشته است، در حالی که کیفیت ادراک شده و خطر ادراک شده بر تمایل به خرید تاثیری نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها