• ارتباط احساسات سرمایه گذاران با بازده تعدیل شده براساس ریسک سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 844
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ارتباط معنادار میان احساسات سرمایه گذاران با بازده تعدیل شده سبب گردید تا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط احساسات سرمایه گذاران با بازده تعدیل شده براساس ریسک سهام باشد. جامعه تحقیق حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی فروردین 87 الی اسفند 94 تشکیل داده اند. داده های موردنیاز پژوهش به صورت ماهیانه و سالانه با استفاده از روش غربالگری (حذفی) انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصله با استفاده از آزمون های ریشه واحد داده های تابلوئی، توابع ضربه و پاسخ و تجزیه واریانس به کمک نرم افزار ایویوز و استتا انجام گرفت. یافته های حاصله نشان داد که ارتباط معناداری میان احساسات سرمایه گذاران با بازده تعدیل شده بر اساس ریسک سهام وجود دارد. در انتها پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاران بایستی به گرایش های احساسی سرمایه گذار، به عنوان یک عامل تغییرات در بازار مالی توجه بیشتری مبذول دارند و همچنین در پژوهش های آتی در جوامع آماری دیگر و با رویکردهای دیگر موردتوجه و بررسی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها