• بررسی تاثیر بهبود کیفیت ارتباط مبتنی بر راه کنش های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مصرف کنندگان از منظر مشتریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 594
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راه کنش های بازاریابی رابطه ای با ابعاد ارتباطات بین شخصی، کیفیت خدمات، پاداش های قابل لمس، ادراک قیمت و ذهنیت برند بر وفاداری مشتریان شرکت اینترنت پرسرعت 2020 مرکز شهرستانی منطقه ویژه انرژی پارس می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی–پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشترکین اینترنت شرکت مذکور در منطقه ویژه انرژی پارس و  نمونه تحقیق شامل 456 کاربر که به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردیده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق اساتید و خبرگان دانشگاهی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 882% مورد تایید قرار گرفت.  فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای راه کنش های بازاریابی رابطه ای در حوزه فعالیت شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی  تاثیر مثیت و معنی داری در جلب اعتماد و رضایتمندی مشتریان داشته و شرکتهای مخابراتی می توانند با اجرای موثر این راه کنش ها موجب حفظ وفاداری در مشتریان خود گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها