• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 272
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر پرداختهای منعطف بر بهره وری نیروی انسانی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 204 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. دوره زمانی تحقیق سه ماهه سوم سال 1395 می باشد. در این پژوهش بهره وری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته و مؤلفه های کیفیت نظام جبران خدمات (جبران خدمات مالی مستقیم، جبران خدمات مالی غیر مستقیم، جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با شغل و جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با محیط کار) به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه می باشد. آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد جبران خدمات مالی مستقیم و جبران خدمات مالی غیر مستقیم بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر مستقیم و ضعیف و معناداری دارد. همچنین جبران خدمات مالی غیر مستقیم و جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با شغل و جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر مستقیم، قوی و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها