• تاثیر ارزش ویژه برند برموفقیت شرکتهای پیمانکار درمناقصات (مورد مطالعه: شرکت پیمانکاری جهاد نصر زنجان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است که برخی آن را یک محصول کامل یاد کرده و بسیاری ازاوقات مشتریان در عوض آنکه محصولی را خریداری نمایند، برندها را می‌خرند.. هدف نهایی تحقیق، کمک به شرکتهای پیمانکاری برای موفقیت در مناقصات از طریق شناسایی مولفه‌ های تاثیر گذار ارزش برند و همچنین اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار ارزش برند است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های ارزش برند شرکت های پیمانکار در چیرگی آنها بر رقبا چه تاثیر ی دارد؟ و فرض اصلی پژوهش نیزاین بودکه بین ارزش ویژه برند شرکت های پیمانکار و چیرگی آنها بر رقبا، تاثیر مثبت وجود دارد. پژوهش بااستفاده از روش توصیفی-پیمایشی، در شرکت پیمانکاری جهاد نصر زنجان، در سال 96 انجام شده است. جامعه آماری 96 نفراست که با استفاه از فرمول کوکران 76 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش اصلی جمع آوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. داده های گردآوری شده از طریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss و excell مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و جهت رتبه بندی مولفه های ارزش برند از نرم افزار topsis solover استفاده و فرضیه های پزوهش تایید شد. با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاد می شود، پژوهش های مشابه در سایر جوامع آماری که درزمینه پیمانکاری فعالیت می کنند انجام و نتایج حاصل مقایسه شود و همچنین در پژوهش های آتی از داده های موجود در تمامی سازمانها استفاده شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها