• رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسط شهر ارومیه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  هدف از این پژوهش رابطه هوش هیجانی با سبک های تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر ارومیه بوده است. جهت نمونه گیری از بین 122 نفر از مدیران مدارس متوسطه ناحیه یک شیراز اعم از زن و مرد به روش تصادفی ساده و باتوجه به روش تصادفی ساده و باتوجه به جدول مورگان از این تعداد 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفن رابینز (1985) برای مدیریت تعارض و پرسشنامه سایبریاشرینگ (1990) برای هوش هیجانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t گروه های مستقل استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که: بین تمامی سبک های مدیریت تعارض که شامل: توسل به اجبار، اجتنابی، سازگارانه، مصالحه و تشریک مساعی با هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه در مورد دو سبک اجتنابی و توسل به زور به صورت معکوس و در مورد سه سبک دیگر بصورت مستقیم بود و نیز دریافتیم که هیچ تفاوتی بین سبک مدیریت تعارض مدیران زن و مرد و هیچ تفاوتی  بین سطح هوش هیجانی مدیران زن و مرد وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها