• شناسایی عوامل موفقیت بازاریابی حفره ای در صنعت پوشاک داخلی و مقایسه آن با پوشاک خارجی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 736
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  هدف از تحقیق حاظر شناسایی عوامل موفقیت بازاریابی حفره ای در صنعت پوشاک داخلی و مقایسه آن با پوشاک خارجی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع کاربردی بوده، به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود و با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان مدیران، کارشناسان تولید، کارشناسان بازاریابی، مدیران فروش شرکتهای تولیدکننده پوشاک در آذربایجان شرقی که مطالعه موردی آن بر روی تعدادی تولیدکننده پوشاک داخلی 8 شرکت و همچنین مدیران ارشد کارشناسان بازاریابی و مدیران فروش و کارمندان شرکتهای توزیع کننده پوشاک خارجی 14 شرکت که جمعا 57 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق  پرسشنامه استاندارد بازاریابی حفره ای، قره صباغ، بود. این پرسشنامه در قالب 48 سوال بود که مولفه تخصص کرایی با 7 سوال از سوال 1 تا 7، مولفه جایگاه یابی محصول با 8 سوال از سوال 8 تا 15، مولفه نوآوری در تولید و ارایه محصول با 10 سوال از سوال 16 تا 25، مولفه ایجاد وفاداری در مشتری با 8 سوال از سوال 26 تا 33 و مولفه تحقیقات بازاریابی با 7 سوال از سوال 34 تا 40 می باشند، همچنین در انتهای پرسشنامه 8 سوال از سوال 41 تا 48 مربوط به مولفه کلی موفقیت شرکت ها در استفاده از بازاریابی حفره ای می باشد. در این تحقیق برای اطمینان از توزیع نرمال بودن داد ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. آزمون های مورد استفاده، آزمون t یک نمونه ای و آزمون t همبسته بودند نتایج آزمون t همبسته نشان می دهد که در سطح اطمینان 95درصد سطح تخصص گرایی، سطح نوآوری محصول، سطح تحقیقات بازاریابی و سطح موفقیت شرکت در بازاریابی در بین گروه قابل مشاهده دارای اختلاف معناداری می باشد. سطح جایگاه یابی محصول و سطح وفاداری مشتری در بازاریابی در بین گروه اختلاف معناداری قابل مشاهده نمی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها