• منزلت های ( خوشه) هویت در نوجوانان ایرانی و بررسی روایی منزلت ها با کارکردهای روانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تشکیل هویت یکی از وظایف تحولی حساس در بین نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی منزلت های هویت بر حسب ابعاد شخصیت و رابطه آن با سلامت روانی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستایی  شهرستان دهلران در استان ایلام انجام گرفته است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و  503 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری مرحله ایی تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس ابعاد هویت (dids)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (dass-21)، مقیاس بهزیستی کیز و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که با استفاده از مدل 5 بعدی لایکس دانش آموزان در 6 منزلت هویتی شامل هویت یافته، دنباله رو، سردرگم سردرگم، سردرگم بی خیال، بحران زده جستجو گر و نامتمایز قرار می گیرند و سپس رابطه شش منزلت بدست آمده با بهزیستی، اضطراب، استرس و افسردگی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان از روایی عملکرد شش خوشه در کارکردهای مثبت و منفی روان می باشد که به ترتیب بیشترین رابطه مربوط به بهزیستی (روانشناختی و اجتماعی) و افسردگی و استرس است و منزلت هویت یافته بالاترین سطح بهزیستی و رضایت از زندگی و پایین ترین سطح افسردگی، اضطراب و استرس را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها