• بررسی تاثیر بازاریابی آنلاین (دیجیتال) توسط رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک در اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/08
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر بازاریابی آنلاین (دیجیتال) توسط رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک در اردبیل

  این پژوهش بازاریابی آنلاین (دیجیتال ) توسط رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک در اردبیل را بررسی می کند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 42  نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها از دو پرسشنامه استفاده شده که تجزیه و تحلیل داده ها در دو حوزه توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.

  در حوزه آمار توصیفی با استفاده از جدول های فراوانی، نمودارها و شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار، تصویری از جامعه مورد مطالعه توصیف شده که در راستای اهداف تحقیق جهت تحلیل پایایی سازه ها و تحلیل روایی همگرا برای سازه ها، میانگین واریانس استخراج شده (ave)، ضریب اعتبار ترکیبی (cr) و ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی مؤلفه های تحقیق محاسبه شده و بارهای عاملی س‍ؤالات در هر مؤلفه به لحاظ اندازه و معناداری تحلیل شده است. در راستای تجزیه و تحلیل چند متغیری نیز ارتباط بین متغیرها در قالب یک مدل مسیر طراحی و به روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شده استفاده شده. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای آماری ibm spss statistics  نسخه 22 و smartpls نسخه 2 بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن بود از دیدگاه کارکنان مزون های لباس اردبیل، ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی و تمامی شش مؤلفه آن شامل جذابیت عاطفی، گرایش به ابزار همدلی، خلاقیت، آگاه سازی و ارزشمندی اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری در قصد خرید مشتریان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها