حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تحلیل رابطه سبک های رهبری و عدالت سازمانی با لحاظ نقش تعدیل گری بهره وری سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/08
  • تعداد بازدید: 297
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تحلیل رابطه سبک های رهبری و عدالت سازمانی با لحاظ نقش تعدیل‌گری بهره وری سازمانی (مورد پژوهی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان)

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبکهای رهبری و عدالت سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری بهره وری سازمانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در سال 1395 است. جامعه آماری این پژوهش شامل 102 نفر کارکنان ستاد اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی و 137 نفر کارکنان ادارات شهرستان ها جمعاً 275 نفر می باشند که نمونه ای متناسب با جامعه آماری پژوهش به تعداد 161 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و پژوهش به روش همبستگی انجام شده است.

  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار lisrel به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و‌ بمنظور بررسی تعدیل کنندگی ویژگیهای شخصیتی، از روش رگرسیون سلسله مراتبی به کمک‌ نرم افزار (spss) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.‌ نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سبکهای رهبری بر عدالت سازمانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با تعدیلگری بهره وری سازمانی تأثیر دارد زیرا تجزیه و تحلیل آماری بین این دو نشان دهنده معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر (0.5) می باشد و چون این مقدار بزرگ تر از 0.3 می باشد، از این رو مورد تأیید قرار می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها