• اثرگذاری عامل های حس اجتماعی و تست محصول جدید بر قصد توصیه و احتمال خرید محصول جدید: نقش نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/10
  • تعداد بازدید: 245
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثرگذاری عامل‌های حس اجتماعی و تست محصول جدید بر قصد توصیه و احتمال خرید محصول جدید: نقش نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید

  هدف: رسانه های اجتماعی در حال حاضر تعامل اجتماعی و دهان به دهان آنلاین را تسهیل می کنند و دامنه دسترسی، گسترش و انتشار اطلاعات مربوط به محصول جدید را تسریع می کنند. تأثیر ارتباط دهان به دهان و تعامل اجتماعی آنلاین بر رفتار مصرف کننده در تحقیقات قبلی به طور گسترده تحلیل شده است. با این حال، تاکنون دانش کمی در مورد تأثیر کمپین های رسانه های اجتماعی در معرفی محصولات جدید وجود دارد. بنابراین، هدف این مطالعه اثرگذاری عامل‌های حس اجتماعی و تست محصول جدید بر قصد توصیه و احتمال خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید بوده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است.

  جامعه آماری، کارکنان شرکت‌های دانش بینان پارک علم و فناوری تربیت مدرس که کاربران عضو شبکه اینستاگرام هستند با حجم نمونه 272 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تائید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مُدل معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار smartpls2 و آمارتوصیفی از طریق نرم افزار spss24 استفاده شده است. یافته ها: فرضیه های ادعایی مبنی بر اینکه که حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول محصول جدید بر قصد و پیشنهاد خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید تاثیر دارد مورد تائید واقع شد. نتایج : نتایج نشان می‌دهد که عوامل مرتبط با کمپین، یعنی توجه اعضای جامعه به این کمپین و همچنین احساس جامعه آنها، هر دو تأثیر مثبت بر نگرش اعضای جامعه نسبت به محصول جدید در بازار دارند. این به بازاریابان این امکان را می دهد تا با تلاش برای افزایش توجه آنها به این کمپین و تقویت احساس جامعه، نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصول جدید را افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها