• بررسی روش های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی (مطالعه موردی بانک رفاه استان آذربایجان شرقی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/10
  • تعداد بازدید: 233
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی روش‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی (مطالعه موردی بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی)

  هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در بانک رفاه آذربایجان‌ شرقی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی، و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان به تعداد 415 نفر و مشتریان بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. تعداد نمونه آماری براساس کوکران برای کارکنان200 و مشتریان 380 بدست آمده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است.

  برای بررسی روایی پرسشنامه‌ها از نظر اساتید و متخصصان دانشگاه استفاده شده است و برای بررسی پایایی آنها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که روایی و پایایی آن مناسب می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل سوال‌های پژوهش از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که شاخص‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی، از دیدگاه کارکنان بانک رفاه، شامل شاخص بخشش جرائم، حسن رفتار، بالابودن حس شهروند مدنی و تقسیط بدهی آنان می‌باشد و شاخص‌های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در بانک رفاه استان آذربایجان‌شرقی، از دیدگاه مشتریان بانک رفاه، شامل شاخص های بخشش جرائم، حسن رفتار، بالابودن حس شهروند مدنی، تقسیط بدهی و رعایت قانون می‌باشد. همچنین بر اساس اولویت‌بندی شاخص بخشش جرایم (56.4) دارای اولویت اول، قسط بدهی (28.4) اولویت دوم، بالابودن شهروند مدنی (87.3)، حسن رفتار (86.3)، رعایت قانون (70.2) و افزایش اعتبار (73.1) در اولویت‌های بعدی می‌باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها