• بررسی نقش فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/16
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 250 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.

  گردآوری داده‌‌ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار pls انجام شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده نقش مثبت و معناداری دارند. همچنین نتیجه گرفته شد که مولفه های فعالیت های مدیریت منابع انسانی از قبیل مشارکت، آموزش و توسعه و پاداش و قدردانی نیز در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده نقش مثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها