• شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقلاب اسلامی با غرب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/22
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقلاب اسلامی با غرب

  باتوجه به این که هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقلاب اسلامی با غرب می باشد، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. روش این پژوهش کیفی و از نظریه زمینه‌ای اشتراس و کوربین (1998) استفاده شد. برای این منظور باگردآوری و تحلیل داده های کیفی به تعیین جنبه های اصلی پدیده مورد بررسی پرداخته شد و این جنبه ها به عنوان ابعاد مورد نظر برای تدوین نظریه منظور شد.

  جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاحب‌نظران، اساتید و خبرگان حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی می‌باشد و روش نمونه گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی بود. نمونه‌گیری از صاحب‌نظران در این پژوهش تا مصاحبه 15 ادامه پیدا کرد. براساس یافته های تحقیق \"مقابله با تهاجم فرهنگی\" به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی \" تفکر توحیدی، اسلامی کردن جامعه، تاکید بر رهبری و فطرت خدایی\" و از طریق راهبردهای نفی مظاهر فرهنگی غرب، ظلم ستیزی، عدالت خواهی، گفتمان مقاومت و برنامه ریزی برای توسعه رسانه های انقلاب و ابتنای سیاست بر دین و تعین معرفت دینی، مردم سالاری دینی، بیداری اسلامی و مقابله با تفکر اومانیستی (به عنوان زمینه ی الگو) محقق می‌شود و منجر به تحقق پیامدهای قدرت گیری جبهه مقاومت در منطقه و ناکامی نقشه های غرب، دسـت یـابی بـه حکومـت مردم سـالار اسـلامی، اقامــه ارزش هــای دینی، احیای هویـت و تمـدن اسلامی و برپایی عـدالت اجتماعی می گردد. نوع روابط میان مفاهیم و مقوله های الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقلاب اسلامی با غرب نیز با توجه به کدگذاری انتخابی صورت گرفته در قالب الگوی داده بنیاد ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها