• واکاوی عوامل کسب وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی با نقش میانجی آموزش آنلاین کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/22
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  واکاوی عوامل کسب‌وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی با نقش میانجی آموزش آنلاین کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه در هر کشوری می‌باشد به‌طوری‌که آن را موتور توسعه اقتصادی می‌دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می‌دهد که یکی از دلایل موفقیت آن‌ها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی برده‌اند.

  طی سال‌های اخیر، عوامل مختلفی نظیر افزایش تعداد دانش‌آموختگان مراکز عالی آموزش، بیکاری فزاینده و بحران اشتغال جوانان به‌ویژه تحصیل‌کردگان، تغییر در انتظارهای متقاضیان دانشگاه‌ها، رقابت، نیازهای متغیر بازار، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل افراد جامعه، منجر به مقوله کارآفرینی شده است که در این پژوهش به واکاوی عوامل کسب‌وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی با نقش میانجی آموزش آنلاین کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج صورت گرفت.

  این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه به تعداد 26000 می‌باشد. با توجه به حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 379 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد الگبولا (2017) و کیت و همکاران (2011) است، روایی ابزار از طریق روایی سازه، روایی همگرا و واگرا موردسنجش قرار گرفت.

  پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.842 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از نرم‌افزار 3pls نشان داد که عوامل کسب‌وکار بر آمادگی کارآفرینی تأثیر معنی‌داری دارد. و همچنین آموزش آنلاین کارآفرینی بر تأثیر عوامل کسب‌وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی نقش میانجی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها