• بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر سیاست های مدیریت آموزشی (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی دخترانه اهواز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/02
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر سیاست های مدیریت آموزشی (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی دخترانه اهواز)

  امروز عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمان ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد. ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده مجموعه ای از نیازهای سازمان های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش وپرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

  همچنین آموزش وپرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش ها و رفتارها به شمار رفته و باعث می شود که افراد، به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و درنتیجه آسایش فردی مهیا شوند. ازاین رو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی ومدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر سیاست های مدیریت آموزشی صورت گرفته است.

  برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 23 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.989 محاسبه گردید و مقدار cr تمامی متغیرها نیز بالای 0.7 بدست آمده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر تعیین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت های مدیریت بر سیاست های مدیریت آموزشی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها