• تأثیر بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سیستماتیک بر ادراک سرمایه گذاران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/13
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تأثیر بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سیستماتیک بر ادراک سرمایه گذاران

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سیستماتیک بر ادراک سرمایه گذاران می باشد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربالگری استفاده شد. تعداد نمونه 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی بین سال های 1391 تا 1396 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بیش اعتمادی مدیریت، تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک سرمایه گذاران دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین ریسک سیستماتیک و ادراک سرمای گذاران بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها