• بررسی تأثیر جذابیت وب سایت روی عشق به برند (مطالعه موردی: بانک تجارت استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی تأثیر جذابیت وب سایت روی عشق به برند (مطالعه موردی: بانک تجارت استان تهران)

  امروزه با تغییرات گسترده پیشرو و تغییر بسیاری از عملیات های بانکی از طریق فضای مجازی، نقش جذابیت درگاه ها و وبسایت بانک ها بیش از پیش نمایان و پرنگ تر شده است. از سویی یکی از انواع روابطی که مصرف کنندگان با برند برقرار می کنند، احساس عشق نسبت به برند است. عشق به برند می تواند با ایجاد حالات روحی -روانی خاص درذهن مشتری و ایجاد رابطه ای قوی میان مشتری و برند، شرایط را به سمتی ببرد که مشتری بدون برند احساس کمبود نماید. با توجه به این امر در تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر جذابیت وبسایت روی عشق به برند پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش را مشتریان و کاربران بانک تجارت در سطح شهر تهران در سال 1395 تشکیل می دهند. حجم نمونه موردنیاز نیز 384 تعیین و نمونه گیری شده است.

  روش نمونه گیری به صورت دومرحله ای (مرحله اول انتخاب شعبه ها به شیوه نمونه گیری طبقه بندی و مرحله دوم، انتخاب مشتریان به شیوه نمونه گیری خوشه ای غیراحتمالی در دسترس) است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد بوده است. برای اطمینان از کسب محتوای روایی از نظر اساتید و صاحب نظران حوزه ی بازریابی و برای اطمینان از پایایی ابزار اندازه گیری، از روش های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک دو نرم افزار spss و lisrel تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که جذابیت وبسایت بر عشق به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تمامی ابعاد جذابیت وبسایت برگرفته شده از مدل هفت c ریپورت و جاورسکی ( 2002 )، روی عشق به برند دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها