• رابطه‏ ی کنش ‏وری ادراک شده خانواده و نظام ارزشی دانش ‏آموزان در انتخاب رشته دوره متوسطه: نقش واسطه ‏ای توانمندی من

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/24
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  رابطه‏ ی کنش ‏وری ادراک‌شده خانواده و نظام ارزشی دانش ‏آموزان در انتخاب رشته دوره متوسطه: نقش واسطه ‏ای توانمندی من

  این پژوهش باهدف تعیین رابطه‏ ی کنش‏وری ادراک‌شده خانواده و نظام ارزشی دانش ‏آموزان در انتخاب رشته دوره متوسطه با نقش واسطه‏ ای توانمندی من انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش ‏آموزان دختر مشغول به تحصیل در کلاس نُهم شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود. تعداد 120 نفر از دانش ‏آموزان دختر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ‏ای چندمرحله‏ ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سنجش خانواده (اپشتاین و همکاران، 1983)، پرسشنامه توانمندی من (بشارت، 1386) و پرسشنامه نظام ارزشی (شوارتز، 2004) بود. تحلیل داده ‏های پژوهش با استفاده از روش ‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف‏ معیار)، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل‏یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی روابط علّی بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. به‌طورکلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که کنش‏وری ادراک‌شده خانواده هم به‏ صورت مستقیم و هم به ‏صورت غیرمستقیم از طریق توانمندی من در بین دانش آموزان با نظام ارزشی رابطه دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بین کنش‏وری ادراک‌شده خانواده و توانمندی من در انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه دانش ‏آموزان رابطه وجود دارد (0.713=r و 0.05>p)؛ و رابطه بین نظام ارزشی دانش ‏آموزان و توانمندی من در انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه مثبت و معنادار بود (0.781=r و 0.05>p). با توجه به یافته‌های این پژوهش می ‏توان دریافت که پیوستگی اعضای خانواده و توانمندی من باعث نظام ارزشی مناسب و سازگار با هنجارهای خانواده و اجتماع در دانش آموزان و انتخاب رشته آگاهانه ‏تر و متناسب بااستعدادهای دانش آموزان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها