• بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثیرگذاری تناسب فرد-سازمان و فرد- شغل بر عملکرد شغلی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/21
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثیرگذاری تناسب فرد-سازمان و فرد- شغل بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: اداره آموزش‌وپرورش شهرستان قائم‌شهر)

  بیشترین رضایت شغلی هنگامی اتفاق می‌افتد که بهترین تناسب میان توانایی‌های افراد و خواسته‌های شغلی ایشان، وجود داشته باشد و افراد بیشتر به دلیل عدم تناسب شغلی به سمت شکست یا عدم موفقیت پیش می‌روند بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثیرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد شغلی در اداره آموزش‌وپرورش قائم‌شهر می‌باشد.

  تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان قائم‌شهر، در بهار سال 1396 به تعداد 4065 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد 351 تعیین گردید.

  داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای spss و amos موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. یافته‌ها در خصوص آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد، با توجه به مقادیر میانگین، انحراف از معیار، مقدار آماره تی و مقدار احتمال، فرضیه صفر در خصوص متغیرهای تناسب فرد – سازمان و اعتماد در خلق نوآوری تائید شده، درنتیجه، از دیدگاه آزمودنی‌ها، وضعیت متغیرهای ذکرشده، در حد متوسط بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها