• بررسی تاثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/20
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری بود. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی، از نظر جمع آوری داده ها مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر از آن ها به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بدبینی سازمانی کالاگان (2010)، رضایت شغلی مینه سوتا (msq) و تعهد سازمانی آلن مایر (1990) بود. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بدبینی سازمانی بر تعهدسازمانی کارکنان به میزان 0.361 تاثیردارد. همچنین تاثیر بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان به میزان 0.696- تایید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها